TOYOTA MR2 REV 3 / REV 4THERMAL THROTTLE BODY GASKET - TB109